woensdag 25 december 2019

Wishfull thinking
Wishful thinking?Al enige tijd ben ik samen met mijn goede vriend en bergmaat Rob Heckers bezig met het maken van een inventarisering van blokbrekers-gerelateerde opschriften in de groeve Zonneberg te Maastricht. Het gros van deze opschriften bestaat uit zogenaamde “telramen”, een ingekraste of geschreven notitie op de wanden. (Hierbij is het overigens nog niet helemaal duidelijk waar deze notities precies voor staan)
Soms komen we teksten tegen waarvan we zouden willen dat ze blokbrekers-gerelateerd zijn, maar dat uiteraard niet zeker weten!
Namen van blokbrekers, of eigendoms-tekens blijken immers zeldzaam voor te komen bij ons onderzoek.

Dan is er dit opschrift uit 1557 . . .
“Bedenck uwe teyt daer ghy in zyt”


Een juweel van een laat Middeleeuws /Vroegmodern opschrift in rood krijt
met een nogal filosofische tekst.
Vrij vertaald zou dat nu zijn: “Sta eens stil bij de tijd waarin je leeft”.
Mooie uitspraak dus, maar niet helemaal waar we naar op zoek zijn.

Een theorie over dit opschrift:
Een hexagram bij dit opschrift is (mogelijk) de link is naar het Middeleeuwse steenhouwersgilde (steenbrekers) of in ons geval de groeve-eigenaar, dus werkgever van de blokbrekers.

                                                 Hexagram

Een hexagram is een zespuntige ster-veelhoek, bestaande uit twee in elkaar geschoven driehoeken.
Dit symbool is beter bekend als de davidster, die bij de huidige generatie weer beter bekend is als de Jodenster uit de 2de Wereldoorlog.
Een hexagram wordt ook als symbool gebruikt bij de vrijmetselaars, waarvan we weten dat een groot deel van de middeleeuwse gilden zich mee bezig hielden.

Al in 1404 wordt er in een raadsbesluit te Maastricht melding gemaakt
van het bestaan van een een zogenaamde loge, een plaats waar vrijmetselaars bijeen komen. Ene Clous van Laufeld beheerd in de Grote Staat een herberg genaamd De Wentmoilen, ook wel De Wintmolen genaamd.
Dit pand komt ook al voor op de stadsplattegrond die de kanunnik Simon de Bellomonte in 1587 heeft geschetst.

Hieronder het pand de Wintmolen aan de Grote Staat in Maastricht De foto rechts is genomen bij de afbraak
van de zijgevel van het pand de Wintmolen
aan de Dominicanengang.
De afbraak vond plaats in de jaren dertig
van de vorige eeuw.


Een hexagram of een andere stervorm het pentagram wordt vaak toegevoegd aan stukken van of over de vrijmetselarij, zoals hieronder, op een deel van de toelatings-akte tot de vrijmetselaars loge van Sir Robert Moray.
Deze Moray verbleef van 1656 tot 1659 ook een tijd in Maastricht, was er lid van de Maastrichtse vrijmetselaarsloge, adviseerde bij de bouw van het nieuwe stadhuis en werd er zelfs benoemd tot ereburger van de stad.                              Pentagram op een vrijmetselaars akte

Dit alles overigens zo'n honderd jaar na ons mooie opschrift.
In diverse artikelen over de connectie van de Gilden en de vrijmetselaars-beweging vindt ik o.a.:
“In de Middeleeuwen begint de mythische voorgeschiedenis van de speculatieve vrijmetselarij zich te vermengen met de objectieve geschiedenis van de operatieve vrijmetselarij. Een historische continuïteit wordt vooropgesteld. De middeleeuwse gilden van bouwvakkers en metselaars zouden stap voor stap omgevormd zijn tot filosofische clubjes voor de burgerij en de adel. Hierbij wordt verwezen naar gelijkaardige instituties in Frankrijk, zoals de Compagnonnage, en Duitsland, zoals de Steinmetzen.”

Dàt kan natuurlijk wel eens de link zijn tussen dit opschrift en het blok en/of steenbrekersgilde wat er in die tijd was.


De mogelijke connectie tussen de Gilden, Vrijmetselaars en Grondbezitters:

We mogen aannemen dat de ‘gewone’ arbeider cq blokbreker dit niet op de muur geschreven zal hebben. Het dateert echter wel uit de tijd dat grondbezitter en ontginner Peter Stas hier mergel heeft gewonnen.
Uit onderzoek van Peter Jennekens en Rob Habets (SOK mededelingen 60 blz.40) blijkt dat Peter en Jan Stas in het jaar 1553 zijn ingeschreven in het metselaars ambacht en zodoende lid waren van het gilde der metselaars waaronder ook de handelaren in (mergel)stenen vielen.
Het huismerk van Stas kan men hier heel dicht in de buurt een aantal keer terugvinden. Deze Peter en Jan Stas waren dus mannen met een bepaalde status, en ook in hun kringen zullen er wellicht een, of meerdere personen zijn geweest met verlichtte ideeën en/of opvattingen, die dat vervolgens op de muur van de steengroeve kenbaar maakten.
Helaas staat er geen naam bij het opschrift, maar evengoed zou het door een van de gebroeders Stas geschreven kunnen zijn. Het opschrift staat in immers in hun concessie! 

Zeker zullen we dat dus nooit weten. 

Het blijft dus een theorie in de categorie wishful thinking.

Heel jammer is natuurlijk wel dat dit opschrift ontsiert is door een groot cijfer 17 dat er in zwart doorheen gekalkt is.
Ik kan me voorstellen dat dat de schrijver van het cijfer totaal geen benul had van de mooie tekst op de wand. Hoogstwaarschijnlijk stamt het uit de 2de Wereldoorlog toen een gedeelte van de groeve ingericht werd als schuilgelegenheid voor de bewoners van Maastricht-West, en er vervolgens een vak of zo moest worden aangegeven.

Alweer een gevalletje “onwetend kan men niet zondigen”, maar evengoed wèl jammer.

Bronnen:

Het opschrift werd ontcijferd door John Hageman en Rob Heckers, die ook de foto maakte.
Kevin Amendt zette me op het spoor van de Maastrichtse gilden
De feiten over het Hexagram en de vrijmetselaars komen van Wikipedia.
De afbeelding van de akte over Sir Robert Moray is uit het boek Vrijmetselarij in Maastricht van Gerard Dielemans.
Peter Jennekens en Rob Habets: Diverse mergelexploitanten in een groot deel van de St.Pietersberg in de 16de eeuw SOK mededelingen 60.

vrijdag 7 december 2018

De duistere kant van onze ondergrondse cultuur !

Afgelopen week werd ik zeer onaangenaam verrast door een publicatie door een werkgroep omtrent de beschadiging van erfgoed en aantasting onderaards landschap mergelgroeven te Caestert.

Zelf ben ik al een tijdje niet meer in het Caestert gebied ondergronds geweest, en het rapport werd door mij dus met grote belangstelling ingekeken.
Groot was mijn schrik dus toen ik de resultaten onder ogen kreeg. Dat er in zo'n korte tijdsperiode zo ontzettend veel is aangetast en vernield stemt mij zeer droevig.

Ik wil over deze situatie geen oordeel vellen, maar ik heb natuurlijk wel een mening!
Het is een groot schandaal dat anno 2018 zo met het cultuurgoed wordt omgegaan.
Ik weet heus wel dat het beheren van een landschap met diverse nationaliteiten en elkaar overlappende grenzen een moeilijke zaak is, maar dit mag nooit een reden zijn om het zover te laten komen zoals het nu het geval is.

Ondanks dat ik voorstander ben van open, en dus gewoon begaanbare groeven voor de liefhebbers van het ondergrondse landschap, ben ik geneigd om te zeggen: gooi maar dicht en laat een gaatje voor de vleermuizen, dan blijft wat nu nog goed is bewaard voor een latere generatie!


Zoals gangbaar is op dit blog, toch een foto's, alleen wat minder fraai dan de lezer gewend is!
Een slang spuiten is misschien mooi op het gebouw van het voormalige landbouwbelang in Maastricht, maar zeker niet op een honderden jaren oude gang van een middeleeuwse groeve!


Toch nog even iets anders!
Op het internet kwam ik een kaartje tegen van een legerkamp (15 juni 1705) op het plateau van Caestert, dus boven onze mooie groeven. Bij de tekst staat vermeld dat een van de regimenten dat van de Dragons is.Het zou zo maar kunnen dat soldaten van dat regiment zich hebben begeven in de groeve Caestert, en aldaar wat opschriften hebben achtergelaten waaronder de draak van hun regiments-vaandel.


Een draak van een regiments-vaandel ?
Het zou zo maar kunnen.Helaas is ook deze waardevolle tekening te prooi gevallen aan onverlaten die menen iets toe te voegen aan ons dierbaar cultuurgoed. Het oog werd vervangen door een bierflesdopje, en ook vond men het nodig om het hoofd wat beter uit te laten komen door een niet zo fraaie en nooit meer te herstellen kras met het hier beneden afgebeelde resultaat.


Tot slot wil ik voor de lezers die dit trieste nieuws nog niet onder ogen hebben gehad een link sturen waardoor zij het droevige en helaas trieste rapport zelf kunnen inzien!
 Probeer er iets mee te doen !!
De link:

De door mij gebruikte groeve afbeeldingen zijn overigens uit het betreffende rapport, de afbeelding van de kaart kwam ik tegen op Facebook
vrijdag 11 augustus 2017

Op zoek naar het monogram van Pieter Post
Het kan eigenlijk alleen door een kunstenaar op deze manier geschreven worden.
In monogram-vorm, met rood krijt: POST
Het was het jaartal 1659 dat bij mij het bekende kwartje deed vallen.
Al enige maanden was ik (in de Sint-Pietersberg) samen met mijn bergmaten Rob en Susanne bezig met een onderzoek naar telramen. Rob wil eindelijk eens boven water krijgen waar die vermaledijde streepjes nu voor staan.
Honderden staan er op de wanden in heel veel varianten, maar niemand weet of begrijpt waar ze over gaan.

Inventariseren,fotograferen en op een kaart zetten bied misschien ruimte voor nieuwe ideeën over de betekenis ervan.
Een heidens karwei. De Sint-Pietersberg is immers groot met veel kolommen en duizenden meters wanden. Gewoon beginnen en kijken wat het oplevert!
Bijkomend genoegen: Lekker in alle rust veel wanden afschijnen en hele leuke en interessante opschriften ontdekken.

Bijvangsten kun je het noemen, zoeken naar het een, en het vinden van iets geheel anders, dat maakt dit onderzoek leuk om te doen.
Op de afbeelding is het goed te zien: rechtsboven een prachtig telraam en daar linksonder in rood krijt het opschrift.

Terug naar dat opschrift, zoals eerder al genoemd: de naam Post in monogram-vorm geschreven in rood krijt met het jaartal 1659, en een maand of dag aanduiding waarvan alleen het cijfer 6 goed leesbaar is.
Het cijfer 6 kan dus de dag of de maand zijn.

Ik kan me voorstellen dat men al honderden jaren hier langsgelopen is zonder het op te merken, de letters zin maar ongeveer 20 centimeter hoog en het opschrift bevind zich op plus minus 4 meter hoogte.

Toch rees bij mij direct het vermoeden dat dit wel eens Pieter Janszoon Post zou kunnen zijn. Pieter Post is de architect van onder andere het Mauritshuis en het huis ten Bosch beide in Den Haag. Maar het hoogtepunt in zijn oeuvre is toch wel het wonderschone stadhuis van Maastricht, gebouwd tussen 1659 en 1664.
Al deze gebouwen zijn geroemde voorbeelden van de Nederlandse classicistische bouwkunst uit de Gouden Eeuw.

Waarom dit vermoeden? De manier waarop het geschreven is: niet alleen maar een naam, maar ook op een kunstzinnige manier middels een soort van monogram, iets wat in die tijd vooral in adellijke kringen een goed gebruik was.

Pieter Post was buiten bouwmeester ook bekend als kunstschilder.
Diverse Nederlandse musea waaronder het Frans Hals museum in Haarlem bezitten schilderijen van Post.

Het jaartal 1659: het is bekend dat Post in die tijd (medio Mei-Juni) in Maastricht verbleef. In Mei 1659 was Post in de stad in verband met het beslissende advies over het te bouwen nieuwe stadhuis. Op 3 juni van dat jaar worden bestek en kaarten door de gemeente goedgekeurd, en tegelijk werden de fundamenten van het nieuwe stadhuis onder toezicht van Post aangelegd.

Pieter Post verbleef 14 dagen in Maastricht, en het is dus goed mogelijk dat hij de (toen ook al beroemde) “grotten” met een bezoek vereerd heeft.
Beroepsmatig als bouwmeester is dat natuurlijk ook niet zo'n vreemde gedachte: het binnenste van de Sint Pietersberg is immers een steengroeve.
Overigens werdt Post goed beloond voor zijn 14 daags verblijf in Maastricht: hij ontving hiervoor 50 Rijksdaalders.

Het cijfer 6 bij het jaartal 1659 kan de maand Juni zijn of zelfs de zesde dag van Juni zijn. Nadere bestudering van het opschrift kan hier mogelijk uitsluitsel geven.

Ik ben dus gelijk ijverig gaan onderzoeken of mijn vermoeden ook werkelijk waar kan zin.
Van het Regionaal Historisch Centrum Limburg tot het Frans Hals museum in Haarlem, overal kreeg ik plukjes informatie over Pieter Post. Toen ik min of meer op een dood spoor was beland kreeg ik de tip van bergmaat Rob om het eens bij collega-bergloper en onderzoeker John Caris te proberen.
Dan blijkt dat John het hele opschrift als eens beschreven en gepubliceerd heeft. Al mijn zoekwerk is dus even voor niets geweest! Maar niet getreurd, ik ga stug door met zoeken tot ik nog ergens in den lande een monogram vind van deze Pieter Post . . .

zondag 11 september 2016

Schatten en Schatgravers


Schatten,
met enige regelmaat worden ze nog gevonden in het ondergrondse.
Aan iedere vondst zit natuurlijk een verhaal.
Fantasie of werkelijkheid, wie zal het zeggen? Hierbij het relaas van Henk, een bij berglopers bekend figuur. . . .

Iedere Bergloper kende hem wel.
Persoonlijk, of van horen zeggen of op z'n minst van een van de 'sterke' verhalen: wijlen Henk Kohlen.

Hij deed veel 'illegaal' in de berg, maar voor Henk bestond dat woord niet want de berg is er voor iedereen.
Als je al vanaf kleine jongen in de berg komt, en zeker in de tijd dat bijna niets was afgesloten, bestaat een verbod niet of je laat je dat niet zo makkelijk opleggen.

Enfin, van deze Henk kreeg ik op enig moment een paar handgeschreven A4-tjes toegeschoven met de vraag deze eens uit te werken in een, voor iedereen, leesbare tekst en de dringende vraag om het niet aan derden kenbaar te maken.

Ondanks mijn jarenlange geheimhouding dook het verhaal toch links en rechts op, en  na bijna 10 jaar, en ruim een jaar na Henk’s overlijden heb ik het weer in handen: bij het opruimen van een lade kwam ik het tegen.

Bij het opnieuw doorlezen ervan rijst de gedachte om het te delen als eerbetoon aan Henk, als blijk van erkenning voor de talloze onderzoeken die hij deed in de diverse mergelgroeven in en rond Maastricht.

Geen officiële onderzoeken met vergunningen en zo, maar gewoon volgens de “Henk” methode: niet te veel ruchtbaarheid er aan geven, en vooral op tijden als andere mensen van hun nachtrust genieten.

Waar of niet waar, dit is een echt ”Henk” verhaal.
Ik besloot na te trekken of althans proberen na te trekken hoeveel waarheid er in dit verhaal zit.

Uit goede en betrouwbare bron verneem ik vervolgens dat de inhoud van het aan mij toevertrouwde verslag wel degelijk klopt!
Er komt zelfs nóg zo’n vertrouwelijk verslag op tafel waarin de vondsten uit het onderstaand beschreven rapport stuk voor stuk en minutieus beschreven worden!
Compleet met een getekende plattegrond waarop de vindplaats van een muntschat.
De bezitter van dit verslag heeft zelfs enkele exemplaren van de gevonden munten
op de keukentafel gehad . . . .

Voor de mensen die mogelijk bekend zijn met het originele verslag: de tekst is hier en daar wat aangepast om het wat vlotter te kunnen lezen.
Er zijn echter geen feiten toegevoegd of weggelaten.

Het rapport:

Onderzoeksresultaten Noordelijk gangenstelsel Sint Pietersberg Maastricht

Uitgevoerd door Henk Kohlen, opgetekend februari 2005

Op 7 februari 1990 besloten Gerard Heussen en Henk Kohlen een
hernieuwd wetenschappelijk onderzoek van het Noordelijk gangenstelsel
van de St Pietersberg bij Maastricht te starten.

Na diverse gesprekken met de voormalig ENCI directeur dhr. Geitenbeek
te hebben gevoerd, beloofde deze de beide onderzoekers zijn
onvoorwaardelijke steun toe, en leverde de onderzoekers belangrijke
aanvullende gegevens.

Van één ding waren de onderzoekers beide overtuigd:
Het al eerder ontdekte van "Noord" kon niet alles geweest zijn!
Boringen van de onderzoekers bevestigde dit vermoeden al.
Ze gingen aan de slag en maakte veelbelovende vorderingen.

Het plotselinge overlijden van Gerard Heussen was voor zijn vrienden en
collega berglopers een enorme klap, veel kennis over de St Pietersberg is
met hem verloren gegaan, en het noopte Henk Kohlen alleen verder te
gaan. Deze was vast besloten het onderzoek voort te zetten.

Naast Henk's niet onbesproken andere bergaktiviteiten ging hij in zijn
eentje verder... rustig, gestaag en onopvallend....
Door zijn omgeving en de media helemaal op het Zuidelijk gangenstelsel
te focussen, met zichzelf in de hoofdrol, vielen zijn activiteiten in "Noord"
dus helemaal niet op.

Hij werkte daar moederziel alleen en in volstrekte anonimiteit.
Daar is letterlijk iedereen in zijn omgeving in getrapt!
Een eventuele kans vroegtijdig ontdekt te worden sloot hij, door
behoedzaam, manoeuvreren helemaal uit.

De al vergevorderde werkzaamheden die het onderzoek met zich mee
bracht waren inmiddels levensgevaarlijk geworden.
Ieder normaal denkend mens zou zich zeker niet op deze plek in de
groeve wagen, laat staan er ook nog te werken. . . . behalve Henk!

In de nacht van 31 mei 2004 leidde dit tot de ontdekking van een
gedeelte van het Noordelijk gangenstelsel, ingeklemd tussen de Wilde
Berg en de kwekerij van P. Ronda.
Oude kaarten van de groeve geven aan dat dit gedeelte, voor de instorting
van 1795, een intact en begaanbaar gedeelte van "Noord" was.

Bij het betreden wist Henk het zeker: hier had eeuwen lang alleen de
stilte en duisternis geheerst, en er was al die tijd geen sterveling meer
geweest.
Het jongste opschríft ter plekke: VAUBAN 1674, de rest:
alleen maar ouder!

Prioriteit 1 was nu het maken van een aanvullende plattegrond, en het
inpassen ervan in het resterende gangenstelsel.
Hierin, zo geeft de onderzoeker zelf aan, ben ik niet zo bedreven als
bijvoorbeeld Jac.Diederen (zie Jansse Eggels) maar hij heeft zijn best
gedaan!

Het resultaat is een vrij goede kompasmeting van 1:300 geworden.
Verder zijn opschriften en andere bijzonderheden vastgelegd op schrift.
De meest moderne detectieapparatuur tenslotte maakte in letterlijke zin
Henk zijn stoutste dromen waar. . . .

We schrijven de nacht van 2 op 3 oktober 2004, de tijd: 02.45 uur.
De detectieapparatuur geeft te kennen dat er zich achter in een nis een
vrij groot metalen object moet bevinden op ongeveer 60 cm. diepte.
Na het weghalen van de losse mergel blijkt dit geen kuiltje te zijn maar
een vakkundig gezaagd blok mergelsteen dat rechtop in een gat staat.

Het precies passende blok is er met de hand niet uit te tillen, en
voorzichtig wordt er met een beitel gewerkt.
Onder het blok bevindt zich weer losse mergel welke met de hand
verwijderd wordt.

Na een laag van ongeveer 20 centimeter weggehaald te hebben voelt de
onderzoeker iets anders dan losse mergel. . .
Tientallen kleine zwarte plaatjes van plusminus 4 cm in doorsnee en 2 à 3 mm. dik
komen te voorschijn!

Het duurt even voor dat het doordringt dat het munten zijn, en de
gedachten van Henk dwalen gelijk af naar het rapport van dhr.
Geitenbeek, 14 jaar geleden in het café "de Karkol":

"Op woensdag 5 september 7957 vonden de gebroeders Vrancken in de
vloer van een gang in de "Wilde Berg" in totaal 756 zilverlingen met een
gewicht van meer dan 2 kilo

Ducatons, Patagons en Schellingen, allen van PHS 3+4 *
1616-1668, evenals nog enkele Luikse munten".

Dit alles niet ver van de plaats waar de onderzoeker zijn vondst doet.
Henk gaat snel door met het graafwerk en telt in totaal 196 zilverlingen,
140 Schellingen en 56 kwart Patagons zoals later blijkt, met een gewicht
van dik 1100 gram, allen PHS 4/1622-1660.

De vondst bestaat uit munten van de Spaanse Nederlanden (PHS 4), en
geslagen te Antwerpen, Brussel, Brugge, Doornik en Atrecht, het huidige
Arras.
Munttekens: Hand, Kopje, Lelie, Toren en Rat.

Determinatiebronnen van de gevonden munten:
Histoire monetaire du Brabant. (par Alphonse de Witte 1612-1665)
A. Delmonte, avenue de Jette4-1080 Bruxelles (1612-1665)

Chronologische volgorde van vondsten in de St Pietersberg met betrekking
tot de Spaanse Nederlanden:

I) Februari 1948:
Championkweker víndt 8 stuks 1/4 Patagons van PHS 4/ 1625-1648
Op een "schap" in de “Zwarte Berg”.

2) September 1951:
De gebroeders Vrancken vinden "zilverschat in de krijtzee".
(zie boekje dhr. Gadiot ENCI)

3) April 1980:
Gerard Heussen vindt 124 musketkogels in de hoek van een nis in
de "Wilde Berg"

4) Maart 1981:
Gerard Heussen vindt in “Noord” 6 stuks koperen Oorden PHS 3/
1606-1609.

5) Oktober 2004
Bergloper Henk Kohlen realiseert na jaren werk en onderzoek een
toegang tot een sinds 3 eeuwen afgesloten, niet meer betreden,
gedeelte van het gangenstelsel "Noord", en ontdekt een bewaarplaats van 196 zilverlingen PHS 4.

Wat in de loop der jaren als nooit ontdekt verdween in de ENCI oven mag
ook als een realiteit beschouwd worden.
Evenals wat zich nog kan bevinden in het stelsel "Slavante" dat voor
de eeuwigheid onbereikbaar zal zijn door de grote hoeveelheid slib die door de ENCI cementfabriek in het gangenstelsel gespoten is.

Slotwoord van dit verslag:
Het begin van ons onderzoek werd destijds gekenmerkt door zeer
onrustige tijden in de "Berg", niets bleef verborgen in de beginjaren negentig.
Sinds de Berglopers regeling in de Zonneberg van kracht is, keerde de rust weer.
Men kan hier nu legaal lopen maar daardoor raakt "Noord" in de vergetelheid.
Dit laatste heeft er in belangrijke mate toe geleid dat ook deze vondst
na bijna 360 jaar weer het daglicht zag!

Henk Kohlen, Maastricht, februari 2005

Jacques, es iech örreges doorbrèèk bis diech d’n èrsjte dèè iech ut vèrtèl”
Ik hoor het Henk nog zeggen tegen mij, in dat mooie dialect met die prachtige
rollende R.
En ongetwijfeld heeft hij dat tegen heel wat berglopers verteld.

Ik heb altijd geloofd dat hij dat op een goede dag zou doen maar het is er nooit van gekomen, op dat ene stuk na dat hij mij in vertrouwen aanbood.

Met dit artikel, of beter verhaal, sluiten we de periode Henk Kohlen af, maar stiekem hoop ik dat er links of rechts nog wat “vertrouwde” stukken van Henk te voorschijn komen.

Henk Kohlen overleed op 11 januari 2013 op 61 jarige leeftijd in Echt, zijn geboorteplaats.

*
Ik ga er van uit dat de oorspronkelijke schrijver met PHS hier Philips de derde en Philips de vierde bedoeld.

De hierboven afgebeelde munten behoren niet tot de muntvondst maar zijn wel gelijkaardig aan de gevonden munten.

Dit artikel werd eerder geplaatst in het blad "Oud St.Pieter" en in de SOK info


woensdag 9 maart 2016

ANNO 1692


   ANNO 1692

In velerlei opzichten is een mergelgroeve gelijk aan een museum:                     een verzameling van zaken en dingen met een geschiedenis oud of nieuw.
   
Wandelend door een doolhof van gangen kom je ontelbare schatten tegen zoals tekeningen opschriften en inkrassingen.
De zachte en lichtgekleurde mergelsteen leent zich uitstekend voor allerlei doeleinden waaronder het bijhouden van de administratie!

In 1692 noteert een styenwerker (blokbreker) in de Grote Berg van het
Belgische Zichen het volgende:

Den 15the Junier
Anno 1692
99 styenen gewerckt
43 Jan Flipts
Blocken stynen
Anno 1692

In onze tegenwoordige taal zou dat zoveel zijn als:

Op de 15de Juni
Anno 1692
99 stenen (blokken) geproduceerd
43 stuks Jan Flipts (Fhilipsen)
Steenblokken
Anno 1692


De eerlijkheid gebied mij te vertellen dat ik na heel lang turen en puzzelen
de hulp heb ingeroepen van collega bergloper en onderzoeker John Hageman om dit (voor veel mensen onleesbare) opschrift te ontcijferen, waarvoor grote dank!


woensdag 4 november 2015


Devotie nis

Devotienissen vindt je in alle soorten en maten maar deze vind ik wel heel bijzonder.

In een eenvoudige, niet al te beste, boerenberg treffen we deze Joseph aan en het mooie is dat de heilige niet als beeldje erin staat maar erin getekend is.
Een mooi uitgestoken nisje met een simpele ingekraste en met rood krijt aangezette tekening. De naam van de beschermheilige en een kruisje completeren het geheel. Simpel maar ontroerend mooi.

De reden voor de aanwezigheid van zo'n nisje is het bezweren van de gevaren die de ontginners moesten ondergaan tijdens het uitoefenen van hun zware werk in de kille en donkere mergelgroeve.

Vooral loshangende stukken plafond zijn voor bergwerkers, blokbrekers worden ze in dit geval genoemd, een groot gevaar.
Bij de geringste onachtzaamheid kunnen honderden kilo,s zware plakken van het plafond loslaten en naar beneden vallen met vaak tragische gevolgen voor de mensen die in de groeven werkten.

Om die reden werd er door de blokbrekers met enige regelmaat bescherming van 'hogerhand' gevraagd in de vorm van een schietgebedje voor aanvang van de werkzaamheden. Vaak is er een simpel kruisje op de wanden getekend maar ook eens een uitgekapt nisje met daarin een beeldje van Maria of Barbera (de beschermheilige van de berg en mijnwerkers).

In ons geval is het dus de Heilige Joseph. Een vreemde keuze lijkt dat.
Het is niet helemaal duidelijk of onze Joseph hier een staf draagt of een stuk blokbrekersgereedschap in de vorm van een stootbeitel. Joseph wordt normaal afgebeeld met diverse attributen zoals een kaars of lamp (geboorte in de stal van Bethlehem), een wandelstok (de reis naar Egypte), de bloeiende staf (huwelijk met Maria), de lelietak (maagdelijkheid) en timmerman gereedschap.

Joseph is verder nog de patroon van een zalige dood, van de stervenden, de familie, het huwelijk, de (wees)kinderen, de herbergen en herbergbezoekers en van diverse beroepen zoals de timmerlieden en houthakkers. Sedert de 19e eeuw is hij de patroon van de arbeiders in het algemeen.

Waarom Joseph als beschermheilige op deze plek vraag ik me nu af? Ik kan me niet voorstellen dat de eenvoudige ontginners van deze groeve helemaal op de hoogte waren van Joseph's kwaliteiten als patroonheilige!

Een feit is echter dat de (eeuwenoude) groeve in 1911 is verworven door de paters van het Heilig Hart S.C.J te Leuven en Bergen op Zoom, die de bovenliggende gronden aankochten voor de stichting van het voogdijgesticht Sint Jozef.

Direct na de eerste wereldoorlog is deze groeve samen met een aantal omliggende plaatsen in gebruik geweest voor het winnen van losse kalkmergel, er was immers voor de wederopbouw na WO1 een groot gebrek aan bouwmaterialen.

De paters van het Heilig Hart maakten slim gebruik van de schaarste en bouwden 2 kalkovens op hun terrein, en schepten vervolgens het losse mergelzand uit hun onderaardse bezit helemaal weg. Een lucratieve manier van puinruimen dus!

Uit die tijd stamt dus onze devotie-nis met de Heilige Joseph erin. 
Ook de losse mergelscheppers verdienden van bovenaf beschermd te worden, in dit geval door de naamgever van hun werkgever!

met dank aan John Knubben en Rob Heckers


woensdag 10 juni 2015

De eenvoud zelve . . .

 
In een, uit veiligheid, niet nader te benoemen groeve onder de rook
van Maastricht vinden we het volgende vermakelijke opschrift:
 

 
In het jaer 1850
in den maen julij
is Jacobu Quaden
meinmael hier komen
 kakken
 
 
Ik ga er maar vanuit dat dit voor iedereen goed te lezen is.
Blokbrekers zijn  immers ook maar gewone mensen, maar dit
opschrift ziet er voor een eenvoudige werkman toch wel erg goed uit!
 
De vraag blijft dan ook: hoe serieus is dit nu bedoeld?
De strekking is wel helder, maar een boodschap over een grote boodschap . . . . .
 
 
  •